سلام نام فردین چه معنا دارد و از دید شریعت جایز است یا نه؟