سلام نام فردین چه معنا دارد و از دید شریعت جایز است یا نه؟

شماره: 
0

فردین مخفف فروردین نخستین ماه سال خورشیدی است و نام گزاری با آن اسم مانع شرعی ندارد.