در مذهب تسنن روایت مستند راجع به فضیلت خواندن سوره ملک قبل از خواب داریم؟؟؟

شماره: 
0

روایت های گوناگونی درباره فضیلت سوره ملک روایت شده است. از جابر رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر(ص) شب نمی خوابید تا اینکه سوره های سجده و ملک را می خواند سپس می خوابید. روایت از امام احمد و ترمذی. آلبانی گفته آن صحیح است.
در حدیث دیگری آمده است: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت نموده است که پیامبر(ص) فرمود: من قرا تبارک الذی بیده الملک کل لیله منعه الله عزوجل بها من عذاب القبر "نسایی آلبانی هم آن را حسن دانسته است"
کسی که سوره ملک را هر شب بخواند خداوند عز و جل به وسیله ی آن او را از عذاب قبر باز می دارد.