باسلام.ایا در عید قربان قبل از ذبح غسل کردن مجدد باتوجه به اینکه پاکیزه باشیم واجب است؟چون در منطقه ما مرسوم است که درروز عید قربان غسل می کنن! آیا قربانی کردن جزو مناسک حج بوده و برای حاجیان واجب است یا برای همه و کسانی که حتی به مکه نرفته اند؟ در کل قرب

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام.ایا در عید قربان قبل از ذبح غسل کردن مجدد باتوجه به اینکه پاکیزه باشیم واجب است؟چون در منطقه ما مرسوم است که درروز عید قربان غسل می کنن! آیا قربانی کردن جزو مناسک حج بوده و برای حاجیان واجب است یا برای همه و کسانی که حتی به مکه نرفته اند؟ در کل قربانی کردن هم مثل روزه واجب است یا مستحب؟ این سوالات ذهنم رو درگیر کرده اند.

الف‌ـ غسل کردن برای ذبح قربانی واجب یا مستحب نیست.
ب‌ـ حاجی که حج را به شیوه تمتع یقران انجام می دهد یا یکی از واجبات حج را ترک می نماید قربانی بر او واجب است. برای غیر حاجی دیدگاه علمای مذاهب متفاوت است در مذهب حنفی کسی که ثروتمند باشد قربانی بر او واجب است؛ اما نزد جمهور علما قربانی سنت موکد است.