آیا یک پدر حق دارد که برای نوه‌اش اسم انتخاب کند و اگر فرزند به اسمی که پدرش گفته اعتنا نکند صاحب گناهی می‌شود یا حقی از پدرش ضایع کرده؟

شماره: 
0

نامگذاری حق پدر و مادر است و لازم است نام نیک برای فرزند برگزینند. اگر پدر بزرگ برای نوه‌اش نامی برگزیند و آن‌را نپذیرد از مصادیق نافرمانی از پدر به شمار نمی‌آید و حقی از او ضایع نمی‌کند.