اگر کسی قبل از ازدواج گناهکار و زنا کار باشد و پشیمان شود از کار خود و توبه واقعی کند و بعد از مدتی ازدواج کند آیا عقد او حلال است و خدا میبخشه؟

شماره: 
0

عقد ازدواج او درست است. خداوند فرموده است که اگر انسان توبه کند گناه او را هر اندازه باشد می‌بخشد.