اگر کسی قبل از ازدواج گناهکار و زنا کار باشد و پشیمان شود از کار خود و توبه واقعی کند و بعد از مدتی ازدواج کند آیا عقد او حلال است و خدا میبخشه؟