با سلام. من دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی عمران هستم و نامزدم هم دانشجوی همین رشته است. می‌خواهم برای کارشناسی ارشد امتحان دهم و از نامزدم خواستم که درس زبان را تنها سر جلسه به من بگوید(تقلب).

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
چون خودم زبانم بسیار ضعیف است. نامزدم می‌گوید من اگر این کار را بکنم از حق خود برای شرکت در ارشد میگذرم و تنها سوالات زبان را به تو می‌رسانم. آیا این کار جایز است که او از حق خود برای ارشد دادن بگذرد و این حق را به من دهد تا سوالات زبان را او برایم پاسخ دهد؟ میترسم جایز نباشد و پولی که از این مدرک به دست می آورم حرام باشد. لطفا کمکم کنید.

این کار تقلب است و شرعاً جایز نیست. منصرف شدن نامزد شما از امتحان ارشد، تقلب کردن را برای شما جایز نمی‌گرداند زیرا در هر صورت انسان باید با توانایی خودش به مرتبه بالاتر برود.