اگر مستأجر، سرقفل مغازه‌ای را خریداری و در توافق ضمن قرارداد، تعهد بر ایجاد شغل معینی نموده و مالک نیز فقط به شرط ایجاد همان شغل مورد توافق، قرار داد را قبول نماید

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
و مستأجر برخلاف توافق و بدون اذن و علی‌رغم مخالفت مالک، اقدام به تغییر شغل نموده و حداقل حدود 3 تا 6 ماه به شغل موصوف بپردازد و هم قبل و هم بعداز تغییر شغل، فعالیتی در مغازه نداشته و مغازه را تعطیل نماید. الف: نماز خواندن و کسب منفعت در آن مغازه با توجه به نارضایتی مالک چگونه است؟ ب: باتوجه به اینکه زمان خلف تعهد، ‌به مدت چند ماه(و موقت) بوده آیا موجر شرعاً می‌تواند در خواست تخلیه و باز پس گیری مغازه از مستأجر به علت تخلف از عهد، قرارداد و قانون را بنماید؟ ج: آیا می‌توان استنباط نمود که چون تغییر شغل بیش از چند ماه ادامه نداشته پس در نتیجه خلف تعهد صورت نگرفته و حق تخلیه برای مالک ایجاد نشده؟

نماز و کسب درآمد در آن مغازه از لحاظ شرعی درست است؛ اما برای رفع اختلافات به مراجع قانونی مراجعه می‌کنید.