چنانچه خانمی شاغل بوده باشد یعنی مثل شوهر درآمدی داشته، میزان ارث بعد از همسر، همان یک هشتم است؟

شماره: 
1342

درآمد زن مال خودش است و هرطوری بخواهد می‌تواند آن‌را در کارهای مباح هزینه کند. در آن صورت یک هشتم از مال شوهر به زنش می‌رسد.