منظور از این سخن خلیفه دوم: «این بدعت چه بدعت خوبی است» در رابطه با نماز تروایح چیست؟

شماره: 
1306

مراد از واژه بدعتی که در این اثر به کار رفته، معنای لغوی آن است، نه معنای اصطلاحی آن، یعنی، اینکه نماز تراویح که به شیوه جماعت مقرر شد، شیوه‌ی پسندیده‌ای است. چون صحابه نماز تراویح را به شیوه جماعت چندین بار با پیامبر(ص) گزارده بودند. بنابراین کار حضرت عمر در رابطه با نماز تراویح، بدعت به شمار نمی‌آید.