الف) آیا آیه‌ای در قرآن و یا حدیثی با سند صحیح از پیامبر اسلام در کتب صحاح سته اهل سنت هست که پیامبر اسلام فرموده باشند خانمی که حجاب را رعایت نمیکند شلاق بزنید؟

شماره: 
1275
ادامه سؤال: 
ب) ایا آیه ای در قرآن و یا حدیثی با سند صحیح از پیامبر اسلام در کتب صحاح سته اهل سنت هست که پیامبر اسلام فرموده باشند خانمی که حجاب را رعایت نمیکند مجازات کنید؟ ج) ایا آیه ای در قرآن و یا حدیثی با سند صحیح از پیامبر اسلام در کتب صحاح سته اهل سنت هست که پیامبر اسلام خانمی که حجاب رعایت نکرده را شلاق زده باشند؟ ح) ایا آیه ای در قرآن و یا حدیثی با سند صحیح از پیامبر اسلام در کتب صحاح سته اهل سنت هست که پیامبر اسلام خانمی که حجاب رعایت نکرده را مجازات کرده باشند؟ خ) ایا سند تاریخی متقن و صحیح و قطعی ای هست که خلفای راشدین خانمی که حجاب رعایت نکرده را شلاق زده باشند و یا مجازات کرده باشند؟

خیر، ما حدیث و روایتی را ندیده‌ایم که دستور به شلاق زدن زن بی‌حجاب داده باشد یا ثابت شده باشد که پیامبر یا خلفای راشدین زن بی حجاب را شلاق زده یا مجازات کرده باشند.