پدرم قبل از وفات زمینی را به صورت هبه مساوی بین خواهران و برادران اعطا کرد(البته سند رسمی تنظیم نشد.)

شماره: 
1118
ادامه سؤال: 
پس از وفات یکی از دو برادر هبه شدن مساوی یکی از سه خواهر را قبول نمی‌کند.(یعنی سهم مساوی دو خواهر از سه خواهر را فقط قبول دارد.) با توجه به اینکه ابوی از ثلث مال قرار داده است. برادر مدعی چه ثلثی از زمین هبه شده را باید پرداخت کند؟

چون پدر شما پیش از مرگ آن زمین را به دختران و پسران خود هبه کرده است، جزء یک سوم دارایی که می‌تواند در وصیت آن را در راه خدا ببخشد، قرار نمی‌گیرد. بنابراین اگر یکی از دو برادر انکار می‌کند. برادر دیگر و دو خواهرش گواهی بدهند که پدرشان زمین را به خواهر سومی هم هبه کرده است، آنگاه برادر انکارکننده ادعایش باطل می‌شود و از نظر شرعی و قانونی بی‌اعتبار است.