دومین کارگاه بررسی مبانی فکری جماعت در ارومیه برگزار شد

دومین کارگاه بررسی مبانی فکری جماعت در ارومیه برگزار شد

دومین کارگاه بررسی مبانی فکری جماعت با حضور «جلیل بهرامی نیا» در ارومیه برگزار شد.

بنا به گزارش خبرنگار اصلاحوب، جلیل بهرامی نیا کارشناس ارشد تاریخ و تمدن اسلامی، درباب دو مفهوم از مبانی فکری جماعت دعوت و اصلاح ایران، در روز پنجشنبه ٢٨ فروردین ماه، برای جمعی از دانشجویان هوادار و عضو جماعت در دانشگاههای ارومیه و تبریز سخن گفت. 

وی در بخشی از سخنانش درباره ورود اندیشه دموکراسی در جهان اسلام گفت: «در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم، دموکراسی، اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی دارد. ﭘﺎی ﻧﻬﺎدن اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻓﺎن زا ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را رو در روی ﻫﻢ ﻗﺮار داد. ﺷﻤﺎری از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز، آن را ﮐﻔﺮ ﺑﻮاح ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻮل و اﻋﻤﺎل آن را ﻧﺸﺎن ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ و وداع ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ، ﭼﻨﺎن دﻟﺒﺮده اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ حتی در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو، ﻃﻼق اﺳﻼم را مهر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.»
این گردهمایی که با حضور دانشجویان دختر و پسر ارومیه و تبریز برگزار شد، دومین کارگاه مبانی فکری جماعت بود که به اهتمام کمیته دانشجویی جماعت در ارومیه اجرا شد. 
در این کارگاه ۱۰ گروه ۸ نفره به ابراز دیدگاه‌های خود در این موضوع پرداختند و کارشناس مدعوّ نیز ضمن پاسخگویی به سؤالات مطرح شده، به جمعبندی مطالب پرداخت. 

گفتنی است اولین کارگاه بررسی مبانی فکری جماعت در ارومیه با حضور دلیر عباسی برگزار شده بود.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
خالداحمديان (مهمان)
1393/02/08

آياانتخابات براي تعين خليفه درصدر اسلام همانطور كه در سقيفه باحضورخبركان امت بركزارشد وابوبكر رابعنوان اولين خليفه انتخاب كردند نوعي دمكراسني نيست ؟وآيه وامرهم شورابينهم برآن مهرتاييد زده است بااين وصف جرابرخيها باآن مخالفت ميكنند؟درميان بدعتهاي كه بعدازبايان دوره خلفاي راشيدين دراسلام رويدادموروثي كردن خلافت وامامت بود

2
بدون‌نام (مهمان)
1393/03/01

سلام برادرعزیز اولاانتخاب امام وخلیفه بعدازپیامبربه عهده مردم نیست بلکه طبق آیات وروایات مختلف این خداست که چنین اختیاری دارد تاامام بعدازپیامبررامنتسب کند