به علت شغلم در بیمارستان بارها اتفاق افتاده که مجبور شدم به نامحرم دست بزنم، مثلاً زمانی که همکار همجنس با بیمار نیست یا دستکش وجود ندارد. در این مواقع باید چکار کرد؟

شماره: 
829

دست زدن به نامحرم برای طبابت و درمان در صورت ضرورت رخصت داده شده است و اشکالی ندارد، البته باید توجه داشت که دست زدن به نامحرم تنها برای درمان باشد و نظر دیگری نداشته باشد.