پدرم کارمند یک اداره دولتی است. در اداره‌شان یک مودم بلا‌استفاده بود. پدرم آن را به خانه آورده است. آیا جایز هست ما از آن استفاده کنیم یا نه؟

شماره: 
798

خیر، از وسایلِ بیت‌المال است و استفاده شخصی از آن جایز نیست.