اگر بخواهم سهم ارث پدری خود را به دیگر وراث هدیه کنم، آیا در حق فرزندانم اجحاف کرده‌ام و آیا در روز قیامت باید پاسخ‌گو باشم؟

شماره: 
770

فرد در زمان زنده بودنش، اجازه دارد که مالش را به کسی هدیه دهد یا به کسی ببخشد، اما بهتر است که تمامی مالش را به دیگری نبخشد به نحوی که سبب شود وارثانش بعد از مرگ، دست نیازمندی به سوی دیگران دراز کنند.
در حدیث آمده است که پیامبر-صلی الله علیه وسلم- به سعد بن ابی‌وقاص که بیمار شده بود و از پیامبر خواست، دو سوم مالش یا نصف مالش را صدقه دهد، پیامبر فرمود، آن کار را نکن. اما برای صدقه یک سوم مال به او اجازه داد و فرمود: گرچه آن هم زیاد است؛ زیرا اگر تو وارثانت را ثروتمند و بی‌نیاز رها کنی، بهتر از آن است که آنان را تهی‌دست و بدون مال رها کنی که برای برآورده شدن نیازمندی‌های خودشان به سوی مردم دست دراز کنند و از آنان چیزی بخواهند؛ زیرا تو آنچه را که در راه خدا انفاق می‌کنی و در پی کسب خشنودی خداوند هستی، در برابر آن پاداش داده می‌شوی، حتی غذایی که در دهان همسرت قرار می‌دهی.[بخاری]