می‌خواستم بپرسم مرجع پاسخ به سوالات فقهی شخص است یا گروه؟ در صورت امکان معرفی فرمایید؟

شماره: 
736

مرجع پاسخ‌گویی به سؤالات فقهی گروه است.