لطفاً مرا برای آشنایی با فرقه اشعری و معتزله راهنمایی کنید.

شماره: 
732

برای آگاهی از این موضوع به کتاب سیر تحلیلی بر کلام اهل‌سنت، مؤلف استاد عبدالله احمدیان چاپ نشر احسان مراجعه شود.

.:: جدیدترین ::.

ثمرات قرائت قرآن دین و دعوت (1397/04/28)