اگر فردی چند فرزند داشته باشد «اعم از دختر و پسر» و یکی از این پسران وی کودکی در شکم خانمش داشته باشد و قبل از به دنیا آمدن فرزندش، از دنیا برود، آیا وقتی کودک متولد شود از پدربزرگ خود ارث می‌برد یا خیر؟

شماره: 
998

فرزند متولد شده ارث نمی‌برد؛ زیرا پدرش که وارث است، فوت کرده است،‌ اما پدربزرگ می‌تواند از اموالش به اندازه‌ی سهم‌الإرث به نوه‌هایش بدهد. خداوند در قرآن به وصیت کردن سفارش می‌نماید، برای چنین مواردی است تا صاحب مال با وصیت خود از هدر رفتن حقوق برخی افراد جلوگیری نماید.