آرزوی قلبی ژنرال سیسی: ‌ای کاش می‌گذاشتیم محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری می‌ماند و هرگز او را نمی‌ربودیم!

نویسنده: 
عبد الباری عطوان
آرزوی قلبی ژنرال سیسی: ‌ای کاش می‌گذاشتیم محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری می‌ماند و هرگز او را نمی‌ربودیم!

عبدالباری عطوان نویسنده و روزنامەنگار و سردبیر سابق روزنامەی «القدس العربی» دربارەی محاکمەی – عاری از هرگونه عدل و داد – محمد مرسی گفت: سران نظامی کودتا به زودی به این نکتەی ساده، پی خواهند بُرد که وجود محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری، خیلی برای آنان کم‌خطر‌تر بود از حضور او در پشت میله‌های زندان، بزرگ‌ترین دلیل بر این ادعا برگزاری دادگاه نمایشی و خندەدار روز دوشنبەی او بود که به جای اینکه قاضی به محاکمه‌اش بپردازد برعکس او، آنان را به چالش و محاکمه کشید و تیشه به ریشەی دستگاه و سلطه عنکبوتیشان زد. 

این تحلیلگر فلسطینی‌تبار که اخیراً و پس از تهدید به قتل مکرر او، از طرف سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و برخی کشورهای عربی، ناگزیر شد از سردبیری روزنامەی «القدس العربی» کنارەگیری نماید افزود: مقامات کودتای نظامی و قوەی قضائیه و رسانه‌های تلویزیونی و روزنامه‌ای مصر - که به عنوان ادامه دهندگان و مدافعان واقعی راه و روش حسنی مبارک در مصر به شمار می‌آیند، بودند که دیروز و در دادگاه به محاکمه و چالش کشیده می‌شدند به گونه‌ای اکنون هیچگونه اعتبار و قیمتی در میان مردم ندارند.

آنان که گمان می‌کردند با براندازی و کودتا علیه حکومت و رئیس جمهور منتخب و مردمی در مصر و همچنین با دستگیری و بازداشت رهبران طراز اول و دوم جنبش اخوان المسلمین قادر خواهند بود بحران‌های امنیتی و اقتصادی کشور را حل نمایند و آرامش و استقرار را به کشور و مردم بازگردانند، حال اینکه آنچه امروز و پس از کودتا مشاهده می‌کنیم وضعیتی به مراتب ویران‌تر و بحرانی‌تر از گذشته می‌باشد هرچند خیلی و خیلی‌ها تلاش نموده و می‌نمایند آن را زیبا و مستقر به جهانیان نشان دهند.

این روزنامەنگار و نویسندەی شجاع در بارەی نتایج و بازتاب ظاهر شدن محمد مرسی در دادگاه و مواضع قاطع و کوبنده‌اش گفت: رئیس محمد مرسی ثابت کرد علیرغم اینکه در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد، از زندانبانانش، ارتش مصر و کودتاگران نظامی و بویژه رئیس و همەکارەی فعلی کشور، عبدالفتاح سیسی، حداقل از لحاظ روحی و معنوی، قوی‌تر و بر‌تر است. 

آقای عطوان خاطرنشان کرد تمامی اتهامات نسبت داده شده به رئیس جمهور ربوده شدەی مصر ساختگی و بی‌اساس بوده و اساساً این محاکمەی خنده دار، امری است سیاسی نه قضائی؛ چرا که برهمه – از جمله قاضی منسوب و منصوب ژنرال سیسی – واضح و مبرهن است که آقای مرسی، که توسط تظاهرکنندگان معترض و خشمگین و تحریک شده از طرف رهبران جبهه نجات ملی و... در کاخ اتحادیه محاصره شده بود و هر لحظه احتمال اشغال کاخ بیشتر می‌شد و به هزار حیله توانست، آنهم از در پشت، کاخ را ترک کند، چگونه توانست به میان تظاهرکنندگان بیاید و مأموران و پاسبانان کاخ را به کشتن آنان تحریک نماید؟ تازه هشت نفر از ده نفر کشته شده‌ی آن شب، از اعضا و طرفداران اخوان المسلمین بودند.

علاوه بر اینکه چگونه محمد مرسی را به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان به محاکمه می‌کشند حال اینکه انجام دهندگان و مسٶولان قتل – بر فرض صحت اتهام - که عبارتند از وزیر کشور و معاونانش، نه اینکه دادگاهی نمی‌شوند بلکه همواره در منصب‌هایشان ماندگارند. 

اگر محاکمەی محمد مرسی سیاسی و کینەتوزانه و بی‌اساس نیست پس چرا مانند دادگاهی حسنی مبارک از وزیر کشور و معاونان و همکارانش نیز بازجویی به عمل نمی‌آورند؟! تازه وزیر کشوری که ضمن مشارکت در کودتای ننگین نظامی، دستان ناپاکش به خون بیش از ۶۰۰۰ انسان بی‌گناه آلوده است.

بدون امتیاز