خواهرم دارای دو دختر می‌باشد و شاغل است. مدتی‌ست همسرش فوت نموده است. هنگام تقسیم ارثیه چه میزان از ارثیه به او و دخترانش می‌رسد؟ آیا مهریه‌اش جدا از ارثیه به خواهرم می‌رسد؟

شماره: 
921

مهریه جدا از ارثیه است و اگر پرداخت نشده باشد، باید پیش از تقسیم ارثیه نخست مهریه خانم پرداخت شود، سپس باقیمانده‌ی مال در میان وارثان تقسیم می‌گردد، چون میت فرزند دارد، با استناد به آیه‌ی 11 سوره‌ی نساء، سهم همسرش یک هشتم است و به دختران دو سوم از ارث می‌رسد.