من پسری هستم که برادر کوچکتر از خودم، با دختر خاله‌ام خواهر و برادر رضاعی هستند. لطفاً از نظر فقه شافعی پاسخ دهید که آیا من می‌توانم با این دختر خاله‌ام ازدواج کنم یا نه؟

شماره: 
624

اگر آن دختر خاله شما شیر مادر شما را نخورده باشد، ازدواج شما با او مانع شرعی ندارد.