حکم باریک کردن ابرو، محدوده ابرو و آیا باریک کردن به اندازه و قصد اصلاح، تغییر خلق حساب می‌شود؟ لطفاً از دیدگاه فقهای معاصر پاسخ داده شود.

شماره: 
447

به پاسخ سؤال 93 در همین بخش و به کتاب حلال و حرام دکتر قرضاوی مراجعه شود.