آیا استفاده از زیورآلات بر روی لباس و آشکار کردن آن برای زن جایز است یا نه؟

شماره: 
429

در اصل استفاده از زیورآلات برای خانم‌ها جایز است، اما اگر زن با زیورآلات در بیرون از خانه در معرض دید مردان بیگانه قرار گیرد، به منظور خودداری از تحریک مردان و جلب توجه آنان، و محفوظ شدن و در امان ماندن شخصیت زن از فتنه بهتر است مراعات کند و آن را آشکار نسازد.