طبق حدیثی از پیامبر مسلمانان باید در ظاهر با یهودیان متفاوت باشند مثلا اگر آن‌ها رنگ مویشان سپید است مسلمانان باید موها را سیاه کنند. آیا این حدیث در این زمان نیز صدق می‌کند یا مخصوص به آن دوران حساس بود؟

شماره: 
409

مخالفت با یهودیان شامل خلقت و آفرینش آنان نمی‌شود، بلکه مراد حدیث، رفتار و اعمالی است که از آنان صادر می‌شود.
برای آگاهی بیشتر به کتاب یهود شناسی، عفیف طباره مراجعه شود.