پدری وفات نموده و در زمان حیات خود کل مال و دارایی خود را بین وراث تقسیم نکرده است فقط بعضی از فرزندان خود را در قید حیات خود منزل یا زمین داده است و ما بقی مال و دارایی تقسیم نشده است.

شماره: 
404
ادامه سؤال: 
الان در تقسیم ارث وراث چکار بکنند آیا ارث باقی مانده به بعضی از بچه‌ها که در قید حیات متوفی، زمین یا منزل دریافت کرده‌اند به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و مادر بچه‌ها الان نسبت به بچه‌ها در ارتباط با سرپرستی آنها چکار کند؟

آنچه را که پدر در زمان قید حیاتش به فرزندانش داده، هبه است. ارث عبارت است از مالی که بعد از مرگ مورّث (میت) باقی می‌ماند و براساس ضوابط شریعت و قوانین اسلام میان وارثان تقسیم می‌گردد.