آیا زن‌ها نسبت به یکدیگر محرم بشمار می‌آیند؟ تا چه حد؟

شماره: 
394

زن‌های مسلمان نسبت به یکدیگر محرم هستند و عورت آنان نسبت به یکدیگر مابین ناف و زانو است، اما اگر زنی ناشناس باشد و اعتقاد او مشخص نباشد، اصل احتیاط است.
توضیح: هرگاه زن‌ها زیبایی زن دیگری را دیدند، نباید آن را برای مردان دیگر از جمله شوهر و برادر و... توصیف کنند.