شما براساس چه مذهبی پاسخ می‌دهید؟ مذهب مشخص یا تلفیق مذاهب؟

شماره: 
390

براساس مذاهب چهارگانه‌ی اهل‌سنت.