آیا انگشتر برای مرد در هر دست فقط یکی باید باشد؟ می‌گویند پیامبر خدا(ص) فقط یکی داشته آیا صحیح است؟

شماره: 
388

انگشتر غیرطلا برای مرد جایز است، تعداد آن هم مهم نیست، اما بهتر است که بیش از یکی نباشد، ولی انگشتر طلا برای مرد حرام است. اگر در نگین انگشتر نام خدا یا کلام خدا باشد، به هنگام قضای حاجت آن را با خودش همراه نداشته باشد. طبق احادیثی که روایت شده‌اند، پیامبر خدا(ص) تنها یک انگشتر از جنس نقره داشته است.