آيا پوشيدن پيراهن آستين كوتاه براي مردان اشكال شرعي دارد؟

شماره: 
357

پوشیدن پیراهن آستین کوتاه اگر بسیار تنگ و کوتاه و نامناسب نباشد، برای مردان اشکالی ندارد.