الف: تراشیدن ریش چه حکمی دارد؟ ب: و آیا یهودی و نصرانی فعلی را اهل‌کتاب می‌توان گفت؟

شماره: 
345

الف- به پاسخ سؤال شماره 75 در همین بخش مراجعه شود.
ب- بله از لحاظ فقهی آن‌ها اهل کتاب هستند.