پدرم در زمان حیات زمین‌های زراعی خود را جهت کشت و زرع به پسران خود داد و پسران به مدت چند سال به عنوان کشاورز مشغول به زراعت هستند. آیا در زمان فوت پدر بابت اراضی زراعی سهمی به دختران و زنان پدر تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
539

فرد در زمان زنده بودن، حق دارد که هر طوری که دلش بخواهد، در مالش تصرف کند و به هر کس که بخواهد می‌تواند آن را ببخشد. با توجه به مضمون پرسش، چیزی بابت کشت اراضی زراعی به دیگر وارثان نمی‌رسد، اما اگر خود زمین‌ها را به آنان نبخشیده باشد،‌ بعد از مرگ پدر آن‌ها به عنوان میراث در میان همه‌ی وارثان تقسیم می‌شوند.