حدیث اسلامی: خاستگاهها و سیر تطور

نویسنده: 
هارالد موتسکی
ناشر: 
قم، دار الحدیث
نوبت چاپ: 
اول
سال چاپ: 
۱۳۸۹
قطع: 
وزيرى
نوع جلد: 
گالینگور
تعداد جلد: 
۱

هارالد موتسکی (متولد ۱۹۴۶)، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه نایمخن (هلند)، از مهم ترین پژوهشگران حوزه حدیث، سیره و مطالعات تفسیری در غرب است که خود در مقدمه بلند این کتاب، تاریخ حدیث پژوهی در غرب را به تفصیل و گاه با رویکردی انتقادی با سیر تحول مسئله ها، روش ها و دستاوردهایش بررسی کرده است. کتاب حاضر، مجموعه هفده مقاله بلند و کوتاه از گرایش ها و دوره های مختلف حدیث پژوهی پژوهشگران غرب است که پیرامون مسائل قدیم و جدید حدیث پژوهی تألیف، و در این اثر به فارسی بازگردانده شده است.
حديث پژوهي و تحقيق در باب ادبيات منقول در نخستين سده هاي اسلامي از قديم ترين حوزه هاي اسلام شناسي غربيان طي قرون اخير بوده است. اين امر امروزه يکي از حياتي ترين حوزه هاي پژوهش در ميان ايشان گشته است؛ چنان که هرگونه تحقيق، نظريه پردازي و کاوش در تاريخ، اعتقادات، متون و ديگر وجوه فرهنگي جامعة اسلامي طي سه قرن نخست هجري مستلزم داشتن تصويري روشن و روشمند از سير پيدايش و تطور حديث، و به طور کلي ادبيات منقول اسلامي است. با گذشت زمان، همواره نوع مسئله ها، روش تحقيق و نظريه پردازي اسلام شناسان غربي تطور و گاه پيچيدگي بيشتر يافته است و در کنار آن، هر از چندي، تصحيح و انتشار متني کهن درباب سيره، تفسير، حديث، تاريخ و مانند آن، افق تازه اي براي طرح پرسش يا روشي نو بر ايشان گشوده است.

کتاب حاضر مجموعة ۱۸ مقالة بلند و کوتاه از گرايش ها و دوره هاي مختلف حديث پژوهي غربيان است که حول مسائل قديم و جديد حديث پژوهي تأليف شده اند. سرويراستار انگليسي که مقدمة بلندي نيز بر کتاب نگاشته است، با اشراف بر تاريخ بلند اين موضوع، مقالات مختلف را انتخاب کرده و احياناً از دو زبان فرانسوي و آلماني به انگليسي برگردانده است. مجموعة نهايي در سال ۲۰۰۴ ميلادي به زبان انگليسي از سوي انتشارات اَشگيت در انگلستان (در قالب يکي از ۴۸ مجلد موضوعي درباب تاريخ کلاسيک جهان اسلام) به انتشار رسيده است. ديگر مجلدات هر يک به موضوعي در تاريخ، زبان، ادبيات، علوم، معماري، و

فرهنگ جهان اسلام اختصاص يافته و از آن ميان مجلداتي راجع به قرآن، تفسير، کلام، شيعه، ملل و نحل، اصول فقه، فقه، سيرة نبوي، تاريخ اندلس، نحو، و ... انتشار يافته است.

نويسندگان مقالات رويکردهاي مختلف از دوره هاي مختلف حديث پژوهي در غرب را در نوشته هاي خود نشان مي دهند. از اين رو، خوانندة محترم از فرصت ارزيابي مسئله ها و روش هاي متفاوت ايشان برخوردار خواهد بود. هارالد موتسکي سرويراستار متن انگليسي کتاب حاضر در مقدمة بلند خود در آغاز اين کتاب، تاريخ حديث پژوهي در غرب را به تفصيل همراه با سير تحول در مسئله ها، روش ها و دستاوردهايش بررسي کرده و در مقدمة کوتاه خود براي خوانندة فارسي زبان نيز به برخي مسائل کلي در اين باب پرداخته است. از اين رو، متن فارسي از مقدمة تفصيلي ديگر در اين موضوع مستغني است.